Conferència – dinar – col·loqui “El model de seguretat, una política d’Estat” amb l’Hble. Sr. Felip Puig, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Presentació a càrrec del Sr. Miquel Roca, president de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País

read more